ochrana osobných údajov

Osobné údaje
Podmienky ochrany osobných údajov
I.
Základné ustanovenia
1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: “GDPR”) je Mária Pradová IČO 45656126 so sídlom Hnojné 24 (ďalej len: “správca”).
2. Kontaktné údaje správcu sú email: info@marikasalon.sk tel.: 0902 713 966

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero zvláštných prvkov fyzickej, fyziologickej genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II.
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky/rezervácie služieb.

2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.
III.
Zákonný dôvod a účel spracovávania osobných údajov
1.Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
– plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
– oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
– Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2.Účelom spracovania osobných údajov je:
– vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,
– zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol/a svoj výslovný súhlas.

IV.
Doba uchovávania údajov
1. Správca uchováva osobné údaje:
– po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
– po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)
1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
– Mária Pradová – masér
– zaisťujúce služby prevádzkovania web stránky (Websupport s.r.o.) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním web stránky.
– zaisťujúce marketingové a analytické služby.

2. Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácie. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia marketingových, analytických a mailingových služieb/cloudových služieb (Google Analytics). Na účely lepšieho skvalitnenia reklamnej komunikácie používáme remarketing od spoločnosti Google.

VI.
Vaše práva
1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
– právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
– právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie zpracovania podľa čl. 18 GDPR.
– právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
– právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
– právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
– právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov
1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä: šifrovanie dátových úložísk, fyzické zabezpečenie údajov v listinnej podobe, systémom prístupových práv, školením pracovníkov.

3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového – rezervačného formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkách a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.